Gïelebiesie/faglig påfyll-tur til Staare/Östersund og DELLIE MAA

Buerie biejjie gaajhkh nyjsenæjjah!

Daelie nyjsenæjjaj våaroe – Buerie båeteme Gïelebeasan/faageles lissiefeeleme Staarese jïh DELLIE MAA-sápmi indigenous film & art festivaale jïh Gaaltijsnie mïnnedh.
Tïjje: laavadahken gålkoen 26.b. – måantan gålkoen 28.b. 2016.

Mijjieh aelkebe bussine Snåaseste laavadahken gålkoen 26.b. ts. 09.00. Bussesne ovmessie gïelestååkedimmieh. Gosse Staarese båetebe gaskebeapmoe sjædta jïh mijjieh hotellen sijse Gamla Teatern juhtebe, göökti göökti seamma tjiehtjielisnie. Jis sïjhth jïjtse tjiehtjele, tjoerh jïjtje öörnedh jïh maeksedh.

Håalemh:
Ts. 14.30 P-J Idivuoma TV-seerijen bïjre Rensköterna
Ts. 15.30 Ande Somby – När man möter rovkulturen

Ts. 17.30-20.00 Beapmoe sijjesne Lagerbaren jïh
ts. 20.00 raejeste musihke, Hanna Nutti jïh Ande Somby Lagerbaresne

Obs! Ts. 17.00 lea filme BOY (Orre Zealaante) jis naakenh sijhtieh.

Aejlege
Ts 11.00 filmeaeredsbeapmoe filmine OKA LEGACY (Kanada), Tullgatan 6
Ts 13.00 Vuasahtalleme Gaaltijisnie; «vad ska bort – främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism»
Ts 15.00 Maja Hagerman raasebiologijen bïjre hååle, Gaaltije
altese filme; «Hur gör man för att rädda ett folk?»
Gaskebiejjie
Ts.19.00 konserte, Sofia Jannok – We are still here – tour, Gamla teatern.

Måantan nuepiem åadtjode jïjtsh sjaavnjoeh darjodh åvtelen bååstede Snåasese vuelkebe ts 15.00.

Vaenie sijjieh, jis sïjhth dåeriedidh tjoerh varke bïeljelidh, jïh minngemes 21.11.2016.
„Først til mølla”, jïh dah mah meatan Snåase/Staare t/r, voestegh sijjie åadtjoeh.
Jïjtsemaaksoe kr.500,-

Nå er det damenes tur – Velkommen til Gïelebiesie/Språkbad/faglig påfyll-tur til Staare/Østersund og DELLIE MAA –sàpmi indigenous film & art festival og besøk på Gaaltije.
Tidspunkt: lørdag 26.nov – mandag 28.nov. 2016.

Vi starter med buss fra Snåsa lørdag 26.nov. kl 09.00. På bussen blir det ulike språkleker.
Da vi ankommer Østersund blir det lunsj og innsjekking på Hotell Gamla Teatern i dobbeltrom.
Er det noen som ønsker enkeltrom, må dere ordne og bekoste det selv.

Forelesninger:
Kl. 14.30 P-J Idivuoma om TV-serien Renskötarna
kl. 15.30 Ande Somby – När man möter rovkulturen

Kl. 17.30-20.00 Buffè på Lagerbaren, og
Fra kl 20.00 musikk av Hanna Nutti og Ande Somby, Lagerbaren

Obs!Kl.17.00 er det filmvisning BOY (Nya Zealand) om noen ønsker det

Søndag
kl 11.00 filmfrokost med filmen OKA LEGACY (Kanada), Tullgatan 6
Kl 13.00 Guidet utstilling på Gaaltije «vad ska bort – främlingsfientlighet, rasism eller   kolonialism»
Kl 15.00 Maja Hagerman foreleser om rasbiologin, Gaaltije
Visning av hennes film; «Hur gör man för att rädda ett folk?»
Middag
kl.19.00 konsert med Sofia Jannok – We are still here – tour, Gamla teatern.

Mandag blir mulighet for egne ønsker før vi returnerer til Snåsa kl 15.00.

Det er begrensede plasser, så meld deg på så snart som mulig, men senest mandag 21.11.2016
Først til mølla, og de som er med på hele turen Snåsa/Østersund t/r blir prioritert!
Egenandel kr.500,-

Påmelding til Hanne-Lena: tlf +47 919 15 182
mail: [email protected]