Kuvsje veadtagurriemisnie

Buerie båeteme kuvsjese veadtagurriemisnie!

Gïelem nastedh kuvsjese veadtagurriemisnie böörede!
Kuvsjesne åådtje dam saemien aerpievuekiem lïeredh veadtah gurredh. Desnie åådtje ovmessie gurremevuekieh lïeredh, jïh saemien teermh veadtagurremen bïjre.

Kuvsjen åvtehke lea Eva Anette Wilks jïh Naina Wigdahl sæjhta vierhtine meatan årrodh.

Kuvsje aalka duarstan suehpeden 26.b. ts. 17.00 -21.00. Dellie pluavan vuelkebe gusnie åadtjobe ïebnen bïjre lïeredh jïh guktie veadtah vaeltebe. Dan mænngan fïereguhte edtja jïjtse veadtah tjöönghkedh, jallh mijjieh öörnedibie guktie ektesne vuelkebe tjöönghkebe.

Doh mubpieh kuvsjebiejjieh:
duarstan ruffien 9.b. ts.18.00-21.00
bearjadahken ruffien 10.b. ts.17.00-21.00
laavadahken ruffien 11.b. ts.10.00-17.00
aejlegen ruffien 12.b. ts. 10.00-17.00

Laavenjostoeguejmieh: Åarjel-saemien dajve, Saemien Sïjte jïh Duodjeinstituhtta.
Sijjie: Saemien Sïjte, Duodjeinstituhtta

Kuvsjemaaksoe: kr 500,-

Jis sïjhth meatan årrodh tjoerh Hanne-Lenese bïeljelidh 25.05.2016 åvtelen.

Ibie dan gellie sijjieh utnieh, guktie tjoerh varke årrodh, dan åvteste dïhte “voestes mij goernese båata” åådtje meatan årrodh.

Suehpeden 18.b. ts. 18.00 – 21.00 bööredibie “teemaiehkiedasse” Duodjeinstituhttine jïh Saemien Sijtine ektine, gusnie Nils Ove Gustafsson mijjem lïerehte bupmiem darjodh jïrremistie juktie dam veadtagurriemisnie nuhtjedh.

Buerie båeteme!


Velkommen til kurs i tægerbinding!

Gïelem nastedh inviterer til kurs i tægerbinding!
Gjennom kurset får man lære seg den samiske tradisjonelle metoden for å binde tæger. Man får lære seg ulike bindingsteknikker, og samisk terminologi knyttet til tægerarbeide.

Kursleder er Eva Anette Wilks, og Naina Wigdahl vil være med som ressurs.

Kurset starter torsdag 26.mai fra kl 17.00 – 21.00. Da drar vi til myra der man får lære seg om materialet og hvordan man tar tæger. Deretter legges det opp til at hver enkelt samler tæger på egen hånd, evt at vi organiserer felles turer.

Neste kursdager blir:
torsdag 9.juni kl.18.00-21.00
fredag 10.juni kl.17.00-21.00
lørdag 11.juni kl.10.00-17.00
søndag 12.juni kl. 10.00-17.00

Samarbeidspartnere: Åarjel-saemien dajve, Saemien sijte og Duodjeinstituhtta.
Sted: Saemien sijte, Duodjeinstituhtta

Kursavgift: kr 500,-

Påmelding til Hanne-Lena innen 25.05.2016.

Vi har begrenset med plasser, så vær rask ettersom det er «først til mølla» prinsippet som gjelder.

Den 18.mai kl.18.00-21.00 inviterer vi til «temakveld» i samarbeide med Duodjeinstituhtta og Saemien sijte, der Nils Ove Gustafsson lærer oss å lage syl av margbein for å bruke til tægerbinding.

Buerie båeteme!

13412073_1001955579872562_7771238397481186051_o

Naina Wigdahl med sine tæger-arbeider

20160611_113325

Karine Jannok, Laila Joma, Tone M. Larsen og Susann Lyngman Følger med når Eva Wilks instruerer.

20160611_120659

Sakte men sikkert begynte det å ligne på noe