Samefolkets dag på Snåsa

Saemiej åålmegebiejjie

Ts. 11.00 Saemiej laavlome. Mijjieh tjåanghkenibie
saevegen lïhke Åarjel-saemiej internaaten ålkolen.

Saemien Sijte prïhtjegem jïh gaahkoeh gåassohte ts. 11-14.

Ts. 12.00 Saemien Sijtesne:
– Daan-beajjetje håaleme, tjïelten åejvie Tone Våg.
– Rïhpestimmie vuasahtallemistie ”Dalvedh”, May Britt
Lagesen, fylhkenraerie ööhpehtæmman jïh kultuvrese.
Tjiehpiedæjja Sissel Bergh meatan.

Ts. 12.30 Heamturebodte Åarjel-saemiej internaatesne

Saemienlaaketje beapmoe, Kafé Midtpunktet ts.16.00
raajan. Namhtah prïhtjege jïh gaahkoeh ts. 14-16.

 

Bli med å feir Samefolkets dag!

Kl. 11.00 Samefolkets sang. Vi samles ved flagget
utenfor Åarjel-saemiej internaate.

Saemien Sijte serverer kaffe og kaker kl. 11-14

Kl. 12.00 på Saemien Sijte:
– Tale for dagen ved ordfører Tone Våg.
– Utstillingsåpning ”Dalvedh” v. May Britt Lagesen,
fylkesråd for utdanning og kultur.
Kunstneren Sissel Bergh deltar.

Kl. 12.30 Eventyrstund på Åarjel-saemiej internaate
Samiskinspirert mat på Kafé Midtpunktet tom. kl. 16.00
Gratis kaffe og kaker kl. 14-16

Last ned programmet her:

Samefolketsdag_program.pdf

———————

Öö: Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate,
Gïelem nastedh, Saemien gïelen jih kultuvren
ektivoete – Snåasen tjïelte.

Arr: Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate,
Gïelem nastedh, Enhet for sørsamisk språk og
kultur – Snåsa kommune.