Stipendiaatebarkoe

Noerhte-Trööndelagen jïlleskuvlesne, Lohkehtæjjaööhpehtimmien goevtesisnie akte dåakteregraadestipendiaatebarkoe gååvnese 01.01.2016 raejeste mij lea ektiedamme suarkan åarjelsaemien histovrije jïh kultuvredaajroe.

http://www.jobbnorge.no/se-no/bargoohcamii/virg%C3%A1i/117707/stipendiaatebarkoe-aaarjelsaemien-histovrijisnie-jh-kultuvredaajrosne

Stipendiatstilling i sørsamisk historie og kulturkunnskap

Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning er det frå 01.01.2016 ledig stilling som doktorgradsstipendiat knytt til feltet sørsamisk historie og kulturkunnskap.

http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/117707/stipendiatstilling-i-soersamisk-historie-og-kulturkunnskap