Gæjsa-kuvsje

Buerie båeteme kuvsjese gæjsam darjodh!

Gïelem nastedh böörede kuvsjese gæjsam darjodh. Gïelem nastedh Åarjelsaemien dajvine jïh Duodjeinstituhttine ektine öörnede.

Bïhkedæjja lea Nils Arvid Westerfjell, jïh aaj sïjhtebe åarjelsaemien baakoeh gæjsan bïjre lïeredh.

Kuvsjem aalka vahkoem 47 – rahkan 20.-22.b 2015. Bearjadahke ts.09.00–17.00, Laavvadahke ts.09.00-17.00, Aejlege 10.00-16.00 Minngemes hïelje vahkoe 48 sjædta, menh maahta aaj mænngan sjidtedh.

Sijjie: Saemien sijte, Duodjeinstituhtta

Öörnedamme maaksa: kr 500,- – maaksa gåessie aalka. Mijjieh ïebnh öörnedibie.

Jis sïjhth meatan årrodh tjoerh Hanne-Lenam bïeljedidh dæjstan Rahkan 17.b. åvtelen.

Buerie båeteme!

Jijnjh heelsegh Hanne-Lena Wilks Biejjieladtje åvhtege Gïelem nastedh, tlf 91915182
Mail: [email protected]

 

Velkommen til kurs i å lage gæjsa/kløvkurv

Gïelem nastedh inviterer til kurs i å lage gæjsa/kløvkurv! Kurset arrangeres i samarbeid med Åarjel-saemien dajve og Duodjeinstituhtta

Kursleder er Nils Arvid Westerfjell, og vi vil også lære sørsamisk terminologi og språk om gæjsa.

Kurset vil gå over to helger, og den første helga blir i uke 47 fra 20.-22.11.15 Fredag kl 09.00–17.00, Lørdag 09.00-17.00, Søndag 10.00-16.00 Siste helga blir i utgangspunktet uke 48, men kan bli utsatt avhengig av tøketiden av produktene.

Sted: Saemien sijte, Duodjeinstituhtta

Kursavgift: kr 500,- – betales ved kursstart

Vi ordner med svepematerialer

Påmelding til Hanne-Lena innen 17.11.15. Vi har begrenset med plasser, så vær rask ettersom det er «først til mølla» prinsippet som gjelder.

Buerie båeteme!

Jijnjh heelsegh Hanne-Lena Wilks Biejjieladtje åvhtege Gïelem nastedh, tlf 91915182
Mail: [email protected]