Lohkeme-iehkede

gaerjah2

Dutnjien mij ånnetji åarjelsaemien aarebi lohkeme, jïh sïjhth gïelem bueriedidh.

Sijjie: Gïelem nastedh, Gilstadgåetie
Måantan 07.12 ts. 19.00-20.30
Anita Dunfjeld Aagård iehkedem stuvrie.

Namhtah meatan årrodh.
Öörn: Gïelem nastedh

Gïelem nastedh arrangerer lesekvelder for deg som kan litt sørsamisk fra før, og som vil friske opp språket.

Sted: Gïelem nastedh, Gilstadbygget
Mandag 07.12. kl 19.00-20.30
Ledes av Anita Dunfjeld Aagård.

Ingen deltakeravgift.
Arr. Gïelem nastedh

Kontaktperson:
Hanne-Lena Wilks
Biejjieladtje åvhtege gïelejarngesne / daglig leder språksenteret
E-post: [email protected]
Telefon:+47  919 15 182