Åarjelsaemien gïelekonsulente

Snåasen tjïelte aktem 1/1 barkoem åtna goh gïelekonsulente. Saemien gïelekonsulente viehkehte årroejidie dïenesjh åarjelsaemien gïelesne vedtedh tjïeltesne. Gïelekonsulente edtja viehkiehtidh vuesiehtidh, evtiedidh jïh jieliehtidh åarjelsaemien gïelem.

Barkoe-/ dïedtesuerkie sæjhta gaskem jeatjah årrodh;
• Faageles dïedtem utnedh saemien gïelen åvteste
• Dïedtem utnedh gïelebarkoem ektieöörnedh jïh tjïelten gïeleprosjektigujmie guhkiebasse barkedh
• Evtiedidh jïh sjïehteladtedh guktie saemien åtnasåvva tjïelten reeremisnie
• Gïelefaageles laavenjassh /soejkesjebarkoe, jarkoestimmieh, aamhtesegïetedimmie
• Jeatjah laavenjassh mah gïele- jïh gïele-eevtjeden råajvarimmide sjiehtieh gosse daerpies.
Barkosne maahta aaj laavenjassine åadtjodh jarkoestidh jïh gïeledïenesjh darjodh Noerhte-Trööndelagen fylhkentjïeltese. Barkoe lea öörnedamme Åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren ektievoeten nuelesne.

Maahtoekrïevenassh:
– ööhpehtimmie åarjelsaemien gïelesne jïlleskuvleste/universiteeteste
– væjkele govlesadtedh
– væjkele tjaeledh jïh soptsestidh åarjelsaemien jïh nöörjen
– væjkele laavenjostedh
Vihkeles ohtsijh hijven daajroem utnieh åarjelsaemien kultuvren bïjre

Dastegh ohtsijh formalmaahtoem fååtesieh, men maehtieh hijven realmaahtoem vihtiestidh åarjelsaemien gïelesne, dellie maehtebe dejtie vuarjasjidh dan mearan jeatjah maahtoekrïevneassh leah illeme.

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth raerieålmine Truls Eggen tell. 74138204 / 48246507 / Sara  Marja Magga tell. 962 28 758.
Ohtsememierie  22.10.15. 

Sørsamisk språkkonsulent

Snåsa kommune har ledig 1/1 stilling som språkkonsulent.  Samisk språkkonsulent hjelper til med å betjene befolkningen på sørsamisk i kommunen.

Språkkonsulenten skal bidra med å synliggjøre, utvikle og vitalisere det sørsamiske språket. Arbeids- / ansvarsområde vil bl.a. være;
• Faglig ansvarlig for samisk språk
• Ansvar for koordinering av språkarbeid og oppfølging av kommunens språkprosjekter
• Utvikle og tilrettelegge for bruk av samisk i kommuneforvaltningen
• Språkfaglige oppgaver / planarbeid, oversettinger, saksbehandling
• Andre oppgaver relevant til språk og språkfremmende tiltak etter behov.

Stillingen kan også omfatte oversetting og språktjenester for Nord- Trøndelag fylkeskommune. Stillingen er organisert under Enhet for sørsamisk språk og kultur.

Kvalifikasjonskrav:
– utdanning i sørsamisk fra høyskole/universitet
– god kommunikasjonsevne
– gode skriftlige og muntlige kunnskaper i sørsamisk og norsk
– gode samarbeidsevner
Det er viktig at søkere har god kjennskap til sørsamisk kultur.

Eventuelle søkere med mangelfull formalkompetanse, men som kan dokumentere god real-kompetanse i sørsamisk språk, kan bli vurdert så fremt øvrige kvalifikasjonskrav er oppfylt.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse rådmann Truls Eggen tlf. 74138204 / 48246507 / Sara  Marja Magga tlf. 962 28 758.

Søknadsfrist  22.10.15.

https://www.snasa.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=164&AId=168