Åarjelsaemien gïelebarkije

Suaja maanagïertesne raajan 100 % barkoe gååvnese åarjelsaemien gïelebarkijinie.

Jis edtja ihkuve barkoem åadtjodh tjuara saemien kultuvrelle maadtoem jïh hijven gïelemaahtoem utnedh (byjjes / realmaahtoe). Aaj vaajteles ohtsije dååjrehtimmiem åtna barkoste maanajgujmie.
Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie Susanna N. Walkeapää tell +47 97 97 83 88.
Jis edtja barkoem åadtjodh tjuara vihtiestimmiem polliseste buektedh orre bijjeste åvtelen aalka.

Ohtsememierie 22.10.15.

Sørsamisk språkarbeider

Ved Suaja maanagierte er det ledig inntil 100 % stilling som sørsamisk språkarbeider.

For fast ansettelse kreves samisk kulturell bakgrunn og tilfredsstillende språkkompetanse (formell / realkompetanse).  Det er også ønskelig med erfaring fra arbeid med barn.
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder Susanna N. Walkeapää tlf +47 97 97 83 88.
Ansettelse er avhengig av at gyldig politiattest framlegges før tiltredelse.

Søknadsfrist  22.10.15.

https://www.snasa.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=164&AId=169