Prosjekteåvtehke

Prosjekteåvtehke

Mijjieh aktem prosjekteåvtehkem ohtsedibie mij maahta gærjine ”Mov voestes gærja” barkedh man våarome lea åarjelsaemien gïele jïh kultuvre. Gærja edtja åarjelsaemien gïelesne årrodh, jïh sisvege edtja  årrodh saemien rijmh jïh raajroeh, vaajesh jïh heamturh, laavlomh jnv.
Prosjekteåvtehke tjuara maehtedh jïjtjeraarehke jïh ulmien vööste barkedh tïjjesoejkesjen mietie jïh dallatjinie aelkedh. Mijjieh aktem almetjem ohtsedibie åarjelsaemien gïeledaajrojne, dovne tjaaleldh jïh njaalmeldh. Eeremasth aarebi dååjrehtimmine gærjadorjemassine.

Prosjektebuerkiestimmie:
Dorjese edtja ”Mov voestes gærja” sjïdtedh, man våarome lea åarjelsaemien gïele jïh kultuvre, jïh dan baalte akte CD åarjelsaemien maanalaavlomigujmie.
Ulmiedåehkie lea eeremasth maanetje-eejhtegh, men aaj jeatjah ïedtjeladtjh.
Prosjektebarkoe sæjhta årrodh bïevnesh reebledh, materijaalem åarjelsaemien gïelesne darjodh jïh gærjam hammoedidh hammoedæjjine/grafihkerinie ektine. Sæjhta akte referansedåehkie årrodh mij sæjhta viehkine årrodh barkosne.

Baalhka latjkoen mietie:

Tïjjesoejkesje:
– Prosjekteaalkoe ruffien 2015
– Materijaalem reebledh ruffien – rïhkeden
– Materijaalem gïetedalledh, grafihke jïh hammoe rïhkeden- gålkoen
– Sisvege gaervies gålkoen
-Staeriedimmie
-Trygkeme goeven 10.b.
-Deallahtimmie goevten

Ohtseme seedtesåvva:

Hanne-Lena Wilks
Biejjieladtje åvtehke gïelejarngesne/ Daglig leder språksenteret Gïelem nastedh Herredshuset 7760 Snåase/Snåsa mail: [email protected]
Tell.: +47 919 15 182

Ohtsememierie ruffien 1.b. 2105