Gïelebiesie/Språkbad i Saxnäs 5-7 juni 2015

Gïelebiesie/Språkbad i Saxnäs 5-7 juni 2015

Gïelem nastedh inviterer ungdommer mellom 18-30 år til gïelebiesie i Saxnäs den 5-7 juni 2015. Dette er en «Må bra helg» med tema helse, ulike treningsformer, kosthold, positiv psykologi og med nyttige sørsamiske språkøvelser. Spennende aktiviteter, sightseeing  og interessante gjesteforelesere i et særdeles fantastisk fjellmiljø.

Program og informasjon vil du finne her og på vår facebookside.

Begrensede plasser så prinsippet – først til mølla gjelder!

Påmelding senest 31.5.2015 til Britt Sparrock tlf. 00 47 948 444 01 eller [email protected]

Gïelebiesie arrangeres i samarbeid med Røyrvik kommune og de sørsamiske forvaltningskommunene i Sverige.

Velkommen!

 

 

Saadteskenjuanesne (Saxnäs) ruffien 5.-7. b. 2015

Gïelem nastedh noerh gaskem 18-30 jaepieh böörede gïelebeasan Saadteskenjuanesne ruffien 5. -7.b. 2015. Daate akte “murriedimmiehïelje” teemajgujmie goh healsoe, ovmessie saavremevuekieh, beapmoe, positijve psykologije jïh nuhteligs åarjelsaemien gïelehaarjanimmiejgujmie, gieltegs darjomh, feelemh jïh ïedtjije guessiehåalijh aktene joekoen tjaebpies eatnamisnie bijjene vaeresne.

Programme jïh bïevnesh gaavnh sæjrosne www.gïelemnastedh.no  jïh mijjen Facebook-sæjrosne.

Ij leah dan gellie sijjieh, guktie doh  voestes mah “goernen gåajkoe” båetieh sijjiem åadtjoeh.

Tjoerh varke bïeljelidh jis sïjhth meatan årrodh.

Gaajhkesh dovnesh buerie båeteme!

Gïelebiesie öörnesåvva Raarvihken tjïeltine jïh dej åarjelsaemien reeremetjïeltigujmie ektine Sveerjesne.