Gïelebiesie

Aarhgiesien heannadimmie -Gïelebiesie Saadteskenjuanesne (Saxnäs) ruffien 5-7 b. 2015

Gïelem nastedh Gïelebeasan noeride böörede mah 18-30 jaepiej gaskem. Mijjieh programmem soejkesjeminie, men maehtebe joe daelie soptsestidh akte luste programme sjædta gieltegs darjomigujmie jïh håalijigujmie. Mïerhkesjidie dam biejjiem joe daelie, mijjieh sïjhtebe bïevnesidie daamtaj orrestidh programmen jïh bïeljelimmien bïjre. Ij leah dan gellie sijjieh guktie doh voestes mah “goernen gåajkoe” båetieh sijjiem åadtjoeh. Aavoedidie jïh båetede!

Daate öörnedimmie lea aktene laavenjostosne dej åarjelsaemien reeremetjïeltigujmie Sveerjesne mah sijhtieh meatan årrodh.

Forsommerens happening – Gïelebiesie i Saxnäs 5-7 jun 2015

Gïelem nastedh inviterer til Gïelebiesie for ungdom 18-30 år. Program under planlegging, men så mye kan vi røpe at det blir et artig program med spennende aktiviteter og forelesere. Sett av datoen allerede nå, vi vil stadig oppdatere informasjon om program og påmelding. Begrensede plasser så prinsippet «først til mølla» gjelder. Gled dere og bli med!

Dette arrangementet skjer i samarbeid med de sørsamiske forvaltningskommunene i Sverige som ønsker å delta.