Saemien seniorgaavnesjimmie

Saemien seniorgaavnesjimmie – vuesiehtimmie båeries guvvijste jïh heannadimmieh ektiedamme dejtie

Tïjje: Duarstan, voerhtjen 23 b. ts. 12.00 – 16.00
Sijjie: Snåsa hotell

 Gïelem nastedh jïh Ektievoete åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese datnem/dijjem bööredieh gaavnedidh jïh ektesne murriedidh Snåasesne.

Britt Inger Gustavsson Stenfell Saemien Sijtese lea meatan gaavnesjimmesne jïh guvvieh Saemien Sijten våarhkoste vuesehte. Dïhte museumen våarhkoereereminie barka jïh hijven daajroem åtna daeveri bïjre museumisnie.

 Biejjien programme

Ts. 12.00 beapmoe Snåasen hotellesne
Ts. 13.00-16.00 Vuesiehtimmie guvvijste jïh ektesne murriedidh

Iehkedsbiejjieprïhtjege gåassoehtamme sjædta gosse sjeahta.
Öörnedamme lea namhtah jïh mijjieh gegkiestibie datne sïjhth/dijjieh sïjhtede meatan årrodh.

Jis sïjhth/sïjhtede meatan årrodh tjoerh Britt Sparrockem bïeljelidh tell. 948 84 401, gaskevåhkoen voerhtjen 22.b. åvtelen.

Gaajhkesh dovnesh buerie båeteme!

 

Samisk seniortreff  visning av gamle bilder og hendelser knyttet til disse

 Tid: Torsdag den 23 april kl. 12.00 – 16.00
Sted: Snåsa hotell

 Gïelem nastedh og Enheten for sørsamisk språk og kultur inviterer deg/dere til treff og sosialt samvær på Snåsa.

Britt Inger Gustavsson Stenfell fra Saemien sijte deltar på treffet og viser bilder fra Saemien sijtes arkiv. Hun arbeider med museets samlingsforvaltning og har god kunnskap om museets gjenstandssamling. 

Program for dagen

Kl. 12.00 lunsj på Snåsa hotell
Kl. 13.00-16.00 Visning av bilder og sosialt samvær.

Ettermiddagskaffe serveres når det passer.

Arrangementet er gratis og vi håper Du/Dere har lyst å delta.

Påmelding til Britt Sparrock på tlf. 948 84 401 innen onsdag den 22 april.

Alle ønskes velkommen/Buerie båateme!