GÏELEHAARJANIMMIE ÅARJELSAEMIEN

BÖÖREDIMMIE GÏELEHAARJANÆMMAN ÅARJELSAEMIEN!

 Gaskevåhkoen, voerhtjen 22.b. ts. 10.00 -13.00
fuelhkiejarngen tjåanghkoetjiehtjielisnie

Daate akte drop-in kuvsje dejtie mah skïemtje-jïh voeresegåetesne, hïejmesujhtemisnie jïh healsoestasjovnesne berkieh.

Drop-in-kuvsje sæjhta aelkedh fïerhten bielietæjmoen, jïh jeenjemes bielietæjmoem vaasedh. Dellie datne sïjhth nuepiem utnedh meatan årrodh mij lea barkosne dan biejjien.

Desnie gïelehaarjanimme sjædta baakoej- jïh raajesigujmie mah maehtieh nuhteligs årrodh maehtedh dov barkosne saemien årrojigujmie jïh utnijigujmie institusjovneste. Datne sïjhth aktem aelhkie baakoelæstoem åadtjodh maam maahtah  viehkiedïrreginie nuhtjedh mænngan.

Kuvsjeåvtehke lea Jonhild Joma Raarvihkeste.

Öörn.: Ektievoete saemien gïelese jïh kultuvrese, Gïelem nastedh jïh Snåasen skïemtjegåetie