Åarjelsaemien biejjielåhkoe

Jåvli åvtelen voestes biejjielåhkoem åarjelsaemiengïelesne båata. Jih ij leah barre akte sïejhme biejjielåhkoe.

Åarjelsaemien biejjielåhkoe
Anna Liisa Jåma lea designem biejjielåhkose dorjeme.Foto: Gïelem nastedh

Publisert

Dan gijren Gïelem nastedh (Snåasesne) jih Gïeleaernie (Raarvihkesne) akte prosjeekte eelkin. Ulmiem lij biejjielåhkoe åarjelsaemiengïelesne darjodh.

Åse Klemensson jih sov paarrebielie Nils Arvid Wersterfjell lægan maahtoe biejjielåhkose tjøøngkeme.

Dovne Sveerjen jih Nøørjen bïelesne

Biejjielåhkoem gåerede nuhtjedh dovne Sveerjen jih Nøørjen bïelesne Saepmesne. Ij leah barre sïejhme biejjielåhkoe, maahta hov maahtoe vearaldemïerhkej bïjre, mïerhkebiejjiej bijre jih seavegebiejjiej bijre åadtjodh. Dovne saemien seavegebiejjieh jih seavegebiejjieh Sveerjesne jih Nøørjesne.

Klemensson tuhtjie joekoen gielteges orreme biejjielåhkojne barkedh, jih tuhtjie aaj vihkeles dom maahtoem båetije biejjide tjøøngkedh.

Vielie evtiedidh

Saemien biejjielåhkoe joe gååvnese dovne noerhte- jih julevsaemiengïelesne. Daate barkoe, åarjelsaemien biejjielohkojne lea easkan aalkeme, jih Klemensson håhkesje daate prosjeekte edtja vielie evtiedidh.

Gïele aernien åejvie, Tove Mette Jåma Wigdahl aaj tuhtjie daate vihkeles barkoe, jih håhkesje barkoem edtja jåerhkedh.

Biejjielåhkoem maahta jåvli åvtelen åestedh. Saemien sijtesne, Snåasesne jallh Gïeleaerneste dongkedh.

 

Original artikkel publisert hos NRK Sápmi 02.12.14.
Direktelink: https://www.nrk.no/sapmi/aarjelsaemien-biejjielahkoe-1.12075198