Jovnesåhkoe-seminaare

SAEMIEN BEAPMOE– VUEKIE JÏH ORRE USSJEDIMMIE

Daate øørneme lea akte ektiebarkoe dej guektien gïelen tjïelti gaskem, Gïeleaernie, Raarvihken tjïeltesne jïh Åarjelsaemien gïele jïh kultuvre goevtese, Snåasen tjïeltesne.
Raarvihke gellie jaepieh Jovnesåhkoe-seminaarem høølteme jïh daate maa vuekie
daelie sjïdteme. Daate Jovnesåhkoe-seminaare lea dåarstan åvtelen Jovnesåhkoehieljien Ångkerenjeeruvesne, jïh mijjieh vaajtelibie almetjh dagkoe baaktoe sveehkestieh jallh Raarvihkesne staanadieh åvtelenÅngkerenjeeruvese vuelkieh.
Joekehth aamhtesh jaepeste jaapan, jïh daan jaepien lea «Saemien beapmoe- vuekie jïh orre ussjedimmie»
Buerie båeteme!

Programme:
11.00 Rïhpestimmie Jovensåhkoeseminaareste jïh prïhtjege
11.30 Buerkiestimmie Ol-Johán Sikku, ”Evtiedimmie saemien Beapmoe-kultuvreste”
12.15 Buerkiestimmie Nils Tonny Bransfjell, “Båatsoe jïh beapmoeh”
13.00 Beapmoe- buerkiestimmie
14.00 Buerkiestimmie- Gustaf Jillker, “ Reaktoe beapmose”
14.40 Gieleambasadøørh gielekampanjen “Saemesth munnjien” bïjre soptsestieh
15.00 Digkiedimmie
15.40 Konklusjovne/ gaskestalleme
15.50 Gærjaluejhtestimmie jïh buerkiestimmie gærjeste “ Beapmoeh”, tjaeliejistie jïh prosjekteåejveste. Berit Ellen Marit Gaino Jåma jïh Gustaf Jillker.
16.30 Orrijimmie

PDF: Midtsommerseminar program 2014

Håallijh:
– Ol – Johán Sikku, reakasovveme 1958, Staaresne årroeminie
– Nils Tonny Bransfjell, reakasov-veme1963, Prahkesne årroeminie
– Gustaf Jillker, reakasovveme1947, Tjeedtjegisnie årroeminie

Jurjiehtæjja:
– Ann Sparrock, reakasovveme1978, Valsjöbyesne årroeminie

Gïeleambasadøørh:
– Hilje Kristoffer Jåma, Raarvihkeste
– Maja Søøfe Larsen, Snåaseste
– Ina Theres Sparrok, Njååmesjen vuemoste

Beapmoeh åådtjeme: Njallam rihpestibie
«Njallam rïhpestibie» lea akte interreg-prosjeekte saemien beapmoen bïjre. Akte barkoe Slow Food Sápmin jïh Raarvihken tjïelten gaskem mij minngemes jaepien jåhteme, jïh
daelie gærja «Beapmoeh» luajhtasåvva. Tjaelije jïh prosjekteåejvie leah Berit Ellen Marit Gaino Jåma jïh Gustaf Jillker.