Logokonkurranse

Maanagïerte orre nommem åådtjeme 10-jaepienheevehtimmien sjïekenisnie

Nomme Suaja maanagïerte sjïdti.

– Mijjieh aktem hijven logo:m vaajtelibie maam maehtebe nuhtjedh gelliej jaepiej åvtese, akte logo mij lea bïevneseåeride sjïehtedamme, jïh mij vuesehte Suaja maanagïerte akte åarjelsaemien maanagïerte.

Logo-gaahtjeme

Gaajhkesh mah sijhtieh bööresuvvieh meatan årrodh mijjen logo-gaahtjemisnie jïh dam orre logo:m darjodh Suaja maanagïertese. Gaajhkh raeriestimmieh tjuerieh mijjen påastesijjesne årrodh njoktjen 1.b. 2014 åvtelen.

Logo:n krïevenassh:

* Logo edtja seammalaakan årrodh dovne gosse trygkeme jïh digitaale hammosne.

* Edtja maehtedh logo:m nuhtjedh dovne klaerine jïh tjeehpes/veelkes.

* Logo:n hammoe edtja aelhkie årrodh guktie dïhte maahta dovne oktegh jïh vuelieteekstine ektine tjåadtjodh.

* Logo edtja biehkieh utnedh mah vuesiehtieh Suaja maanagïerte akte åarjelsaemien maanagïerte.

* Akte teekste edtja baalte årrodh mij logo:m buerkeste.

Gaajhkh reaktah dan veeljeme logo:se, jïh jeatjah raeriestimmide leah Suaja maanagïerten, jïh moenehtse maahta raeriestimmide, jallh såemies biehkieh dejstie båateme raeriestimmijste nuhtjedh, naemhtie dah mijjese båetieh.

Jis dov gyhtjelassh, gihtjh:
Laila Åsvold, ped. åvtehke Suaja maanagïerte, mobijle 92095213

 

Maanagierte har fått ett nytt navn i forbindelse med 10 –års jubileet

Navnet blev Suaja Maanagierte : Suaja betyr: ett lunt sted

– Vi ønsker oss en god logo som vi kan bruke i mange år fremover, en logo som er tilpasset til informasjonskanaler og som viser frem at Suaja Maanagierte er en sørsamisk barnehage.

Logokonkurranse

Alle som ønsker det inviteres til å delta i vår logokonkurranse om å utforme den nye logoen for Suaja maanagierte. Alle forslag må komme inn til oss på postadressa innen 1. mars 2014.

Kriterier ved premiering:

* Logoen skal fremstå lik både på trykk og i digital form.

* Logoen skal kunne brukes både i farge og sort/hvit.

* Logoen skal være enkel i form slik at den kan framstå frittstående, og sammen med undertekst.

* Logoen skal ha elementer som henviser til at Suaja Maanagierte er en sørsamisk barnehage.

* Det skal følge med tekst som beskriver elementer i logoen.

Alle rettigheter til antatt logo, og til andre forslag tilfaller Suaja maanagierte, og komitèn kan benytte seg av forslagene slik de innkommer, eller enkeltelementer av innkomne forslag.

Ved spørsmål å ta kontakt med:
Laila Åsvold Ped.leder Suaja Maanagierte mobil: 920 95 213

Forslag sendes: Suaja Maanagierte, Flatbostad, 7760 Snåsa.

Det beste forslaget som vinner vil bli premiert!

 

Susanna Walkeapää

/Styrer/ Suaja Maanagierte