Samefolkets dag

PROGRAMME duarstan, goevten 6.b. 2014, Snåase

09:00 SaevegebijjiedimmieSaevegetjoelte Åarjel-saemiej internaaten lïhke
Håaleme tjïelten åejveste, Vigdis Hjulstad Belbo

10:00-12:00 Vuasahtalleme jïh gærjaluejhteme Saemien Sïjtesne
– Rïhpestimmievuasahtallemistie «Kniver i Sápmi»
– Gærjaluejhteme, Dovletje nr 6, Åke Jünge åehpiedahta

13:00-14:30 Filmevuesiehtimmie – Auditovrije Snåasen skuvlesne
Filme «Juoigat», Maj Lis Skaltjeste

15:30-17:30 Beapmoegåassoehtimmie Åarjel-saemiej internaatesne.
Aerpievuekien saemien beapmoe, bearkoekrovhte

17:00 Teatere Åarjel Saemiej skuvlesne.
Learohkh skuvlesne vuesehte stuhtjem «Guktie bovtse plaave guehperh åadtjoeji”

18:00 Prïhtjege jïh daan beajjetje håaleme Åarjel-saemiej internaatesne
– Håaleme, Runar Myrnes Balto, politihkeles raeriestæjja, Saemiedigkie Kultuvrelle boelhke
– Filme «Den magiske tiden» animeradamme åenehksfilme Kine Auneste

Institusjovnh jïh sïelth Snåasesne prïhtjegem jïh gaahkoeh maeksieh.
Gaajhkh årrojh Snåasen skïemtjegåetesne gaahkoem åadtjoeh.
Gaajhkh maanagïertemaanah jïh learohkh Snåasesne tjastem åadtjoeh.

Beapmoeåasah:
maanah 3-15 jaepieh 50 kr
studenth/honnööre 100 kr
geerve almetjh 200 kr
Jeatjah öörnedimmieh namhtah.

Mijjieh gaajhkesidie vaajtelibie buerie båeteme!

Programme saemien PDF

—————————————————————-

Bli med å feir samefolkets dag torsdag 6. februar på Snåsa!

PROGRAM:

09:00 Flaggheising ved Åarjel-saemiej internate (sameinternatet).
Tale av ordfører Vigdis Hjulstad Belbo,

10:00-12:00 På Saemien Sijte: Åpning av utstillingen «Kniver i Sápmi».
Boklansering: Dovletje nr 6,  presentasjon ved Åke Jünge.

13:00-14:30 Filmvisning: «Juoigat» av Maj Lis Skaltje  – i auditoriet på Snåsa skole

15:30-17:30 Matservering på Åarjel-saemiej internate. Tradisjonell samisk mat, bearkoe-krovhte/kjøttgryte med tilbehør.

17:00 Teater på Åarjel Saemiej skuvle (sameskolen): Elevene ved skolen fremfører stykket «Guktie bovtse plaave guehprh åadtjoeji» («Hvordan reinen fikk blå klover»)

18:00 På Åarjel-saemiej internate: Kaffe og tale for dagen ved Runar Myrnes Balto, politisk rådgiver, Sametinget. Kulturelle innslag.
Filmvisning: «Den magiske tiden» animert kortfilm av Kine Aune

Kaffe og kaker er sponset av institusjoner og bedrifter i Snåsa.

Det spanderes kake til alle beboerne på Snåsa sykehjem.
Alle barnehage- og skolebarn på Snåsa får servert is.

Matpriser:
Barn fra 3-15 år, kr 50,-
Studenter/honnør kr 100,-
voksne kr 200,-

Arrangementet er gratis. Vi ønsker alle velkommen!
Program 6.feb norsk.PDF

Arrangører: Gïelem nastedh/Snåsa kommune, Saemien Sijte og Åarjel-saemiej skuvle