Åpen barnehagedag

”Gaahpoe biejjie” Åarjel-saemiej maanagïertesne 10-jaepienheevehtimmien sjïekenisnie

 

Tïjje: Laavadahken, tsïengelen 25.b. ts. 11.00-14.00
Sijjie: Åarjel-saemiej maanagïerte, Flatbostad, Snåase

* Ts.12.00: Rïhpestimmie ”Gaahpoe biejjie”, håalome, bæjhkoehtimmie maanagïerten orre nommeste jïh nommegaahtjemen vitnijem bæjhkoehtidh. Laavlome maanagïertemaanijste.

* Konserte, Charlotta Kappfjell

* Åarjelsaemien lohkemeboelhke, Jonhild Joma

* Vuasahtalleme maanagïerten prosjekteste: Saemien naestieelmie

* Vuasahtalleme histovreles guvvijste maanagïerten 10 jaepijste.

* Guvvieraajroe aktede jaepeste maanagïertesne.

* Beapmoebualah jïh jovkemes.

* Ålkone: Dålle jïh prïhtjege. Åådtjedimmie

Buerie båeteme! Vielie bïevnesh: Snåasen tjïelten gåetiesæjroe www.snasa.kommune.no 

 

«Åpen dag» i Åarjel-saemiej maanagïerte i anledning 10-årsjubileum

 

Tid: Lørdag 25. januar 11.00-14.00
Sted: Åarjel-saemiej maanagïerte, Flatbostad, Snåsa

* Kl.12.00: Åpning av «Åpen dag», med tale, offentliggjøring av barnehagens nye navn og kåring av vinner av navnekonkurransen. Sang v/ barnehagebarna.

* Konsert v/ Charlotta Kappfjell

* Lesestund på sørsamisk v/ Jonhild Joma

* Utstilling av barnehagens prosjekt: Den samiske stjernehimmelen

* Utstilling av historiske bilder fra de 10 årene barnehagen har vært.

* Bildekavalkade fra ett år i maanagïerte.

* Fingermat og drikke.

* Ute: Bål og svartkjelkaffe. Lassokasting.

Velkommen! For mer informasjon: Snåsa kommunes hjemmeside www.snasa.kommune.no