Sørsamisk kalender 2014

Samisk-kalenderÅARJELSAEMIEN BIEJJIELÅHKOE 2014

Gïelejarnge Gïelem Nastedh aktem åarjelsaemien biejjielåhkoem dorjeme Åarjel-saemiej skuvlen learohkigujmie ektine.

Learohkh leah guvviedamme jïh aktem tjaalegem saemiengïelesne tjaaleme fïerhten askese. Daate biejjielåhkoe ajve åarjelsaemien gïelesne, jïh datne maahtah dam Saemien Sijtesne åestedh jallh dam dongkedh daesnie; www.saemiensijte.no Åasta 100,-

 

Språksentert Gïelem Nastedh har laget en sørsamisk årskalender sammen med elevene på Åarjel-saemiej skuvle.

Elevene har illustrert bilder og skrevet en tekst på samisk til hver måned. Denne kalenderen er kun på sørsamisk og kan kjøpes hos Saemien sijte.