Ledig stilling

Snåasen tjïelte lea åarjelsaemien dajven jarngesne. Jïjnjh saemien gïehteldimmieh jïh åejvieladtjh leah Snåasesne, Saemien Sïjte, Duodjeinstituhtta, Gaskedajven Båatsoetjïelte, Åarjel-saemiej skuvle jïh maanagïerte, Åarjel-saemiej skuvlen internaate, Båatsoeburriejreereme Noerhte-Trööndelagesne, Saemiedigkie, NRK Sápmi, hearra åarjelsaemide.

Biejjieladtje åvtehke gïelejarngesne Gïelem Nastedh

 01.01.14 raejeste aktem 60 % barkoem utnebe goh biejjieladtje åvtehke åarjelsaemien gïelejarngese. Sæjhta mænngan vuarjasjidh mejtie edtja barkoem akten 100 % barkose vijriedidh. Gïelejarnge akte goevtese sjædta ektievoetesne åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese. Biejjieladtje åvtehke edtja gïelejarngem vijriesåbpoe evtiedidh. Aaj åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem nænnoestehtedh tjïelten åårganisasjovnesne, jïh abpe åarjelsaemien dajvesne. Gïelejarnge edtja gïelem jïh kultuvrem evtiedidh jïh ovmessie råajvarimmiejgujmie barkedh goh;

 • kuvsjh

 • ovmessie prosjekth

 • åehpiedehtemh

 • maahtoem nænnoestehtedh saemien gïelesne jïh kultuvresne

 • gïelesijjieh sjugniedidh

 • råajvarimmieh mah identiteetem sjugniedieh saemien årroejidie

Maahtoekrïevenassh:

 • sjyöhtehke ööhpehtimmie universiteetesne / jïlleskuvledaltesisnie

 • maahta dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh hijvenlaakan govlesadtedh

 • maahta eadtjohkevoetem sjugniedidh

 • væjkele laavenjostedh

 • maahtoe åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren bïjre lea joekoen vihkeles

Mijjieh maehtebe faalehtidh:

 • murreds laavenjassh

 • eadtjohke barkoeguejmieh

 • baalhka maahtoen jïh latjkoen mietie

 • hijven pensjovneöörnegh

Lïhkebe bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis govlehtallh raerieålmine, Truls Eggen tell. 74138204 / 482 46 507 jallh ektievoeten åvtehkinie Ann Sofi Fjällstrøm tell 962 28 758.

Ohtsemem bööremes seedth elektrovneles goeresne, vuartesjh gaavnoes barkoeh mijjen gåetiesæjrosne, www.snasa.kommune.no. Maahtah aaj ohtsemem CV:ine seedtedh diekie, Snåsa kommune, Sentrum, 7760 Snåsa. Ohtsememierie 28.12.13.

 

———–

Snåsa kommune er sentralt plassert i det sørsamisk område. En rekke samiske virksomheter og myndigheter er lokalisert til Snåsa, Saemien Sijte, Duodjeinstituhtta, Nord- Trøndelag Reinsamelag, Åarjel- saemiej skuvle jih maanagierte, Åarjel-saemiej skuvlen internate, Reindriftsforvaltning i Nord- Trøndelag, Saemiedigkie Sametinget, NRKSápmi, prest for sørsamer.

Daglig leder ved språksenteret Gielem Nastedh

Fra 01.01.14 har vi ledig stilling 60 % stilling som daglig leder for sørsamisk språksenter. Stillingen vil etter hvert bli vurdert utvidet til 100 % stilling. Språksenteret går inn som en avdeling av enhet for sørsamisk språk og kultur. Daglig leder skal arbeide med å videreutvikle etableringen av språksenteret. Videre bidra til å styrke sørsamisk språk og kultur i kommunens organisasjon og i hele det sørsamiske område. Språksenteret skal utvikle språk og kultur og arbeide med ulike tiltak som;

 • kurs

 • ulike prosjekter

 • presentasjoner

 • styrke kompetansen i samisk språk og kultur

 • skape språkarenaer

 • identitetsskapende tiltak for den samiske befolkningen

Kvalifikasjonskrav:

 • relevant utdanning på universitet / høgskolenivå
 • god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig
 • evne til å skape engasjement
 • gode samarbeidsevner
 • kunnskap om sørsamisk språk og kultur vil bli spesielt vektlagt

 Vi kan tilby:

 • spennende arbeidsoppgaver
 • engasjerte medspillere
 • lønn etter kvalifikasjoner og avtale
 • god pensjonsordning

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådmann Truls Eggen tlf: 74138204/482 46 507 eller enhetsleder Ann Sofi Fjällstrøm tlf. 962 28 758.

Søknad sendes fortrinnsvis på elektronisk skjema, se ledige stillinger på vår hjemmeside www.snasa.kommune.no. Søknad med CV kan eventuelt også sendes til Snåsa kommune, Sentrum, 7760 Snåsa. Søknadsfrist 28.12.13.

Stillingsannonse i PDF