Nommegaahtjeme

Åarjel-saemiej maanagïerte 10 jaepieh heevehte daan jaepien, men nommem fååtese.

Dan åvteste dle nommegaahtjemem öörnebe. Mijjieh vaajtelibie aktem orre saemien nommem maanagïertese jïh aktem orre logo’em, mij symbovlihkem saemien
kultuvreste åtna.

Datne maahtah ajve nommeraeriestimmiem buektedh, ajve logo-raeriestimmiem
jallh eeremasth gåabpatjahkem.

Gaahtjemen vitnjie åasam åådtje, jïh nommem bæjhkoehtibie
laavadahken,tsïengelen 25.b. 2014.

 

Seedtememierie: Duarstan, goeven 5.b.

 

Seedth raeriestimmiem e-påastine diekie: [email protected]
jallh påastine diekie: Åarjel-saemiej maanagierte, Laila Åsvold, Flatbostad, 7760 Snåsa.

 

Navnekonkurranse

Åarjel-saemiej maanagïerte (Sørsamisk barnehage) feirer i år 10 år, men mangler et navn.

Vi lyser av den grund ut en navnekonkurranse. Vi ønsker et nytt samisk navn på barnehagen og en ny logo, med symbolikk knyttet opp mot den samiske kulturen.

Du kan sende inn bare navneforslag, bare logoforslag, eller aller helst begge deler.

Vinneren av konkurransen premieres, og offentliggjøres lørdag 25. januar 2014.

 

Frist for innsending: Torsdag 5.desember 

 

Forslaget sendes på e-post til: [email protected]
eller per post til: Åarjel-saemiej maanagierte v/ Laila Åsvold, Flatbostad, 7760 Snåsa