Teatereiehkede

Saemien nasjovnaaleteatere Beaivváš vuasahtallemem
”Ridn´oaivi ja nieguid oaidni” vuesehte Snåasen siebriedahkegåetesne rïhkeden/golken 19.b. ts. 19.00

Gïelem nastedh, åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren ektievoete, tjaangemeleahpah gaajhkesidie dåarjohte 50 % sïejhme åaseste geervide jïh voeresidie.

Geerve almetji orre åasa 100 kr, voeresi orre åasa 50 kråvnah,
noerh nuelelen 18 jaepieh, namhtah.

Maahta leahpah åvtelhbodti åestedh hoksehtimmiekontovresne
jallh tjaangemeoksesne.

Kafé Midtpunktet iehkedem guhkede TEATEREPUBINE ts. 20.30 raejeste, jïh saemien tapas-teellerhkinie fryöjstoe.

Buerie Båeteme!

 

Samisk nasjonalteater viser forestillingen ” Ridn´oaivi ja nieguid oaidni” på Snåsa samfunnshus 19.0ktober kl. 19.00

Enhet for sørsamisk språk og kultur, Gielem Nastedh sponser billetter for alle med 50% av ordinær pris for voksne og seniorer.

Voksne med rabatt kr. 100,-
Senior med rabatt kr 50,-
ungdom under 18 år gratis.

Forhåndssalg på servicekontoret, ellers ved inngang.

Kafé Midtpunktet forlenger kvelden med TEATERPUB fra kl. 20.30
og frister med samisk tapas-tallerken.

Velkommen !

Les om teateret her:
SAMISK teater pa snasa

Beaivvas fealadimmesne