Guessievåhkoe

Eejhtegidie/dijjese mah eejhtegi åvteste mah leah Åarjel-saemiej skuvlen guessievåhkosne våhkoen 46 Snåasesne:

Bööredimmie Vætnoe- jïh gïeletjåanghkose!

Gïelem nastedh sæjhta laavenjostosne Duodji instituhttine ektine datnem/dijjiem vytnesjimmietjåanghkose bööredidh, gusnie åadtjoeh «smaavevætnojne» gïehtelidh goh ditnie, gierkieh, skåerrie jallh mij akt jeatjah mïsse iedtjem åtnah. Dagke dov akte prosjekte gåetesne maam ih leah illeme, dellie maahtah dam meatan vaeltedh diekie jïh skraejriem åadtjodh jïh dagke dam geerviehtidh. DI såemies maallh jïh möönsterh åtna mejtie maahtah nuhtjedh jïh maam akt maahtah aaj åestedh daesnie. Vaeltieh meatan maam jïjtje åtnah goh naaloeh, tyjje, skrovre, skåerrie, laejkie, jeatjah gaavhtan maahtah dam åestedh kuvsjesne/tjåanghkosne.

Tïjje: gålkoen 12-14 b. 2013

Ts. 10.00 – 14.30 (beapmoe 11.30 – 12.00)

Vaeltieh jïjtse beapmoem meatan, prïhtjegem jïh löövjem daesnie åadtjoeh

Sijjie: Duodji instituhttan sijjieh Saemien Sijtesne

Bïhkedæjja lea Hanne Lena Wilks, jïh Laila Wilks jïh Nils Ove Gustafsson leah vierhtiealmetjh.

Faalenasse namhtah! Men Gïelem Nastedh sijhtieh daejredh man jeenjesh mah båetieh, jïh dan åvteste tjoerh bïeljelidh mijjese minngemes biejjien bearjadahken, gålkoen 8.b. diekie: [email protected] jallh sms tell. 0047 948 444 01

Jis siïhth maam akt dongkedh dov vytnesjæmman maahtah dam darjodh daesnie: Cecilie Lifjell tell: 0047 911 15557

Buerie båeteme gaajhkesh dovnesh!

 

Til foreldrer/foresatte som deltar på Åarjelsaemiej skuvlej guessievåhkoe uke 46 på Snåsa:

Invitasjon til Veatnoe jih gïeletjåangkoe/Sløyd og språktreff!

Gïelem nastedh vil i samarbeid med Duodji instituhtta inviterer deg/dere til hantverkstreff i småsløyd som f eks, tennsøm, perler, skinnsøm eller annet som du er interessert av å lage. Du kanskje har prosjekt på gang hjemme som ikke er ferdig da kan du ta med deg det hit å inspireres og forhåpentligvis få det ferdig. DI har en del mønster som man kan få ta del av, og enkelte ting kan også fås kjøpt. Ta med eget sløydmateriell, nåler, stoff, skinn, tråd hvis du har, ellers finnes det mulighet å få kjøpt noe her på kurset/treffet.

Tid: 12-14 november 2013

Kl. 10.00 – 14.30 (lunsjpause 11.30 – 12.00)

ta med egen matpakke, men kaffe og tea serveres.

Plass: Duodeinstituhttas lokaler på Saemien Sijte

Veileder blir Hanne Lena Wilks med Laila Wilks og Nils Ove Gustafsson som ressurspersoner.

Tilbudet er kostnadsfritt! Men Gielem Nastedh ønsker påmelding senest fredag den 8 november til [email protected] eller sms på tlf. 0047 948 444 01

Hvis du vil bestille sløydmateriell kan du gjøre det hos
Cecilie Lifjell tlf. 0047 91115557

Alle ønskes velkommen/Buerie båateme!