Gïeleviermie 2013

På svensk, les her: Gïeleviermie 2013 Information

GÏELEVIERMIE 2013
Åarjelsaemien gïeleviermie

Saemien Gïelejarnge , Saemiedigkie Sveerjesne Aajege Rørosen tjïeltesne, Gïelem Nastedh Snåasen tjïeltesne jïh Gïeleaernie Raarvihken tjïeltesne ektesne gïeleviermie -seminaarese bøørieh.

Aamhtese: «Dïhte orre gïele»- dïhte orre gïele jïh gïelenænnoestimmie

Staaresne 
golke asken 23-24.b 2013 

Gïeleviermien ulmie:
Sijjiem bigkedh gusnie åarjelsaemien gïele soptsesåvva, govlesåvva jïh våånesåvva.

• Dah mah meatan edtjieh maahtoem gïelebarkoen bïjre åadtjodh
• Maahtoeh jïh dååjrehtsh juekedh åarjelsaemien gïelebarkoen bïjre
• Viehkiehtidh gïelemaahtoeviermiem åarjelsaemiengielesne jïh kultuvresne bigkedh

Ulmiedåehkie:
Saemien gïelebarkijh jïh dejtie mahïedtjh saemiengïeleste utnieh jïh dejtie mah saemiengïelemaahtoem Nøørjen jïh Sveerjen bieleste vaajtelieh.

Åenehks programmen bïjre:

Gaskevåhkoen 23.b golke asken:
Dïhte aamhtese lea «Dïhte orre gïele» Dïhte orre gïele jarngesne- Guktie edtja daate nuepie sjïdtedh? Guktie dam nuhtjedh? Mïsse ussjedalledh jarkoestimmiebarkesne?

Dåarsta 24.b golke asken:
Dïhte aamhtese lea: Gïelenænnoestimmie” Dah joekehth gïelejarngh dej vihkeles prosjekti bïjre soptsestieh. Orre gærja gïele gïeletsagkesen/gieleharrehken bïjre jïh akte orre øøvtiedimmie, åarjelsaemien gieleabpe telefovnide jïh lohkemeplaadtide luajhtasåvva.

Vuartesjh: Gïeleviermie Programme 2013

Deellememierie 30.b golke asken 2013, www.sametinget.se (vuartesjh kalendarium)

Vielie bïevnesh, bïeljelh:

Saemien gïelejarngem:
[email protected] tel:+46 63 150856

Aajege, Plassjesne:
[email protected] tel:  +47 72 41 93 00 / 907 23 513

Gïelem Nastedh, Snåasesne:
[email protected] tel: +47 962 28 758

Gïeleaernie, Raavrhvijhkesne:
[email protected] tel: +47 48028157

På svensk, les her: Gïeleviermie 2013 Information
Program på svensk: Gïeleviermie 2013 Program