Saemiej åålmegebiejjie – Samenes nasjonaldag

Snåasesne, goevten 6.b.2023
Samenes nasjonaldag på Snåsa, 6. februar 2023

Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate, Gïelem nastedh, Saemien gïelen jih kultuvren ektievoete- Snåasen tjïelte böörebe Saemien åålmegebiejjie heevehtidh.

Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate, Gïelem nastedh, Enhet for sørsamisk språk og kultur – Snåsa kommune inviterer til feiring av Samenes nasjonaldag.

Buerie båeteme!

Velkommen!