Gïelebiesie, Språkbad 2016

Buerie båeteme daan jaepien heannadæmman!

Gïelem Nastedh jïh åarjelsaemien gïelen ektievoete noeride gaskem 18 – 30 jaepieh gïelebeasan bööredieh suehpeden 27 -29 b. 2016.

Gïelebiesie edtja Rørviken jïh Kolvereiden byjreskisnie årrodh.

Mijjieh edtjebe Arvid Jåmine vaadtsehtjadtedh mij sæjhta ovmessie soptsesh lïhke dajveste soptsestidh jïh Håkon Hermansstrand sæjhta åarjelsaemien histovrijen bïjre soptsestidh gaskem jeatjah Nååmesjevuemien haavegaedteste.

Edtjebe aaj ovmessie darjomh hæhtadidh dan hïeljen. Ibie soejkesjidie gaervies utnieh annje, men ihke almetjh edtjieh nööredh soejkesjidh mijjieh olkese bïejebe sïjsebïeljelimmiem daelie.

Dïhte “voestes mij goernen gåajkoe båata” åådtje meatan årrodh. Programme sæjhta Gïelem Nasteden gåetiesæjrose båetedh gosse gaervies, jïh dov meejlesne jis datne bïeljelamme edtjh meatan årrodh.


 

Velkommen til årets happening!

Gïelem Nastedh og enhet for sørsamisk språk inviterer ungdommer mellom 18-30 år til språkbad den 27-29 mai 2016.

Språkbadet skal være i området rundt Rørvik og Kolvereid.

Vi skal på sightseeing med Arvid Jåma som vil fortelle ulike historier fra nærområdet og Håkon Hermansstrand vil snakke om sørsamisk historie fra blant annet namdalskysten.

Ellers skal vi finne på ulike aktiviteter under helga. Ting er ikke helt spikra enda, men for at folk skal rekke å planlegge legger vi ut påmeldingen nå.

Det er «først til mølla» prinsippet som gjelder. Programmet vil komme på hjemmesiden vår når det er ferdig, samt på mail om du er påmeldt.

Påmeldingsfrist 20. mai

 

Påmelding til språkbad

(Mer info kommer på e-post etter påmelding)