« Tilbake til kalender

Påmeldingsfrist for voksenopplæring i sørsamisk

Påmeldingsfrist for voksenopplæring i sørsamisk

Gïelem nastedh jïh Gïeleaernie bööredieh Kråangken jåarhkeskuvline ektine geervelïerehtæmman åarjelsaemien

Aalkoelïerehtimmie åarjelsaemien skïereden 1.b. 2016 aalka jïh jåarhkeskuvlen eksameninie galhkoe dejtie mah dam sijhtieh gïjren 2018. Lohkedimmie lea göökte jaepie.

Ööhpehtimmie iehkeden sjædta ikth våhkoen Kråangken jåarhkeskuvlesne, jïh gåarede dam våålese leessedh goh maajhööhpehtimmie hïejmetjïeltesne. Gïelebiesie sjædta mij göökte biejjieh vaasa fïerhten boelhken.

Gaajhkh dovnes maehtie aelkedh daase. Ij leah daerpies maehtedh saemien aerebiestie. Jïs maahta saemien, dellie gïeleteestem maahta tjirredidh, jïh aelkedh lohkedh dellie goh dov daltesise jaksa. Vihkeles lea læjhkan bïeljelidh åvtelen mïetsken 19.biejjien.

Lïerehtimmie namhtah, learohkh tjuerieh jïjtje eksamenemaaksoem maeksedh jis edtjieh eksamenem utnedh, jïh skovhten jïh beapmoen åvteste gaavnedimmine.

Bïeljelh mïetsken 19.b. åvtelen jis sïjhth meatan årrodh:

Kråangken jåarhkeskuvle, Gro Madla

[email protected] 74 11 37 00/930 68 038


Gïelem nastedh og Gïeleaernie inviterer i samarbeid med Grong videregående skole til voksenopplæring i sørsamisk

Begynneropplæring i sørsamisk starter 1.september 2016 med avsluttende videregående eksamen, for de som ønsker det våren 2018. Studieløpet er lagt over to år.

Studiet er åpent for alle. – Ingen forkunnskaper nødvendig. For elever med forkunnskaper i sørsamisk vil det bli anledning til å ta en språktest. Dette for å kunne tre inn på studiet ved rett nivå. Det er likevel viktig å sende inn søknad innen 19.august.

Undervisningen blir på kveldstid en gang i uka på Grong videregående skole, og kan lastes ned som fjernundervisning i hjemkommune. Det vil bli et språkbad over to dager i hvert semester.

Opplæringen er gratis, deltakerne må selv betale eksamensavgift om de skal ha eksamen, samt transport og mat på samlinger.

Påmelding innen 19.august til:

Grong videregående skole v/Gro Madla

[email protected] 74 11 37 00/930 68 038

Korte fakta

  • Dag for undervisning blir bestemt når det er klart hvem som skal være lærer, og i samarbeid med de som melder seg på.
  • Det vil bli gitt opplæring som legger grunnlag for at de som ønsker det,  kan  gå opp til eksamen i enten samisk som andre språk, eller samisk som fremmedspråk
  •  De som kan noe samisk fra tidligere vil få en test som avgjør om de kan begynne på et senere semester
  • Det er fullt mulig å følge kurset uten å gå opp til eksamen
  • Kurset er gratis, men den enkelte må betale egen eksamensavgift, samt transport og mat på språkbada
  • Kurset følger skoleåret, med samme ferie- og fridager som vanlig  skole.

logo-horz

Om denne hendelsen