« Tilbake til kalender

Lohkeme-iehkede/Lesekveld

Dutnjien mij ånnetji åarjelsaemien aarebi lohkeme, jïh sïjhth gïelem evtiedidh.
Mænngan dan tjaktjen sijhtebe aaj gïelekafe utnedh.

Sijjie: Gïelem nastedh
Duarstan 06.09 ts. 19-20.30

Anita Dunfjeld Aagård iehkedem stuvrie.
Namhtah meatan årrodh.
Öörn: Gïelem nastedh

Nå starter vi opp igjen med lesekvelder for deg som kan litt sørsamisk fra før, og som vil utvikle språket ditt videre. Vi leser tekster og diskuterer rundt tekstene.
Senere i høst vil vi også ha gïelekafe med ulike språktema.

Sted: Gïelem nastedh
Torsdag 06.09. kl.19-20.30

Ledes av Anita Dunfjeld Aagård.
Ingen deltakeravgift.
Arr: Gïelem nastedh

Kartvisning

Om denne hendelsen

Gïelem nastedh