« Tilbake til kalender

Båeth goltelidh!

mov voestes gærja

Bøøredimmie båeth goltelidh gærjam «Mov voestes gærja»

Vaajesh jïh laavlomh – raajroeh jïh stååkedimmieh – orre jïh dej-baaletje – lustes gærja klaeriejgujmie
smaave maanaj gærja

 Invitasjon til å komme og lytte på boka «Mov voestes gærja»

Sagn og sanger – regler og leker – nytt, eldre og gammelt – humor og farger
de små barnas bok

Kartvisning

Om denne hendelsen

Snåsa bibliotek