Gïele-prïhtjhgåetie Språk-kafé

Gïele-prïhtjhgåetie Sijjie: Garveriet, Viosen Gaskevahkoen 02.05. ts 18.00–20.30 Jon Isak Lyngman Gælok iehkedem stuvrie. Gïele-prïhtjhgåetie akte ovbyjjes gïelesijjie gusnie maahta tjåanghkenidh saemiestidh, goltelidh, mubpiejgujmie årrodh jïh prïhtjegem/löövjen jovkedh mejnie akt … Les videre

Filme-iehkede

Filmkveld og matservering Vi viser filmen Dreamland + noen samiske kortfilmer Dreamland: Dokumentar, 58 min Regissør: Rachel A Gómez (Sonar Film), 2016, Land: Norge. Produsent: Britt Kramvig (UiT) «The High … Les videre

Tre nye barnebøker

I forbindelse med den samiske jubileumsuka Staare 2018 lanseres det tre nye barnebøker på sørsamisk: Kaptein Sabeltann finner gull, Svaneprinsessen og Ville dyr i byen. Det er språksenteret Gïelem nastedh … Les videre

Golme orre maanagærjah

Staare 2018 – heevehtimmesne edtjebe golme orre maanagærjah luejhtedh: Kapteejne Kråatjebaenie gulliem hapsa, Njoktje prinsessa, Ledtieh jih juvrh staaresne. Gïelejarnge Gïelem nastedh Snåasesne gærjide luajhta, Noerhte-Trööndelagen fylhkengærjagåetien ektine.   Njoktje-prinsessa … Les videre

Saemiej åålmegebiejjie 6. februar

Bli med å feir Saemiej åålmegebiejjie – Samefolkets dag! Programme: 09.00 Saevegebijjiedimmie Åarjel-saemiej internaatesne Saemien Sijte: 09.30 -15.00 Namhtah prïhtjege jïh gaahkoeh Vuesiehtimmie «NyArktis»,jïh filmem «Elmien Vijreme» Snåasen gærjagåetie: 14.00-19.00 … Les videre

Samefolkets dag på Snåsa

Saemiej åålmegebiejjie Ts. 11.00 Saemiej laavlome. Mijjieh tjåanghkenibie saevegen lïhke Åarjel-saemiej internaaten ålkolen. Saemien Sijte prïhtjegem jïh gaahkoeh gåassohte ts. 11-14. Ts. 12.00 Saemien Sijtesne: – Daan-beajjetje håaleme, tjïelten åejvie … Les videre

Gæjsa-kuvsje

Buerie båeteme kuvsjese gæjsam darjodh! Gïelem nastedh böörede kuvsjese gæjsam darjodh. Gïelem nastedh Åarjelsaemien dajvine jïh Duodjeinstituhttine ektine öörnede. Bïhkedæjja lea Nils Arvid Westerfjell, jïh aaj sïjhtebe åarjelsaemien baakoeh gæjsan … Les videre

Stipendiaatebarkoe

Noerhte-Trööndelagen jïlleskuvlesne, Lohkehtæjjaööhpehtimmien goevtesisnie akte dåakteregraadestipendiaatebarkoe gååvnese 01.01.2016 raejeste mij lea ektiedamme suarkan åarjelsaemien histovrije jïh kultuvredaajroe. http://www.jobbnorge.no/se-no/bargoohcamii/virg%C3%A1i/117707/stipendiaatebarkoe-aaarjelsaemien-histovrijisnie-jh-kultuvredaajrosne Stipendiatstilling i sørsamisk historie og kulturkunnskap Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for … Les videre

Lohkeme-iehkede

Dutnjien mij ånnetji åarjelsaemien aarebi lohkeme, jïh sïjhth gïelem bueriedidh. Sijjie: Gïelem nastedh, Gilstadgåetie Måantan 07.12 ts. 19.00-20.30 Anita Dunfjeld Aagård iehkedem stuvrie. Namhtah meatan årrodh. Öörn: Gïelem nastedh Gïelem … Les videre