Språkkafé

Bööredimmie saemien gïeleprïhtjhgåatan Snåasesne

Gïelem nastedh – ektievoete åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese lea geerjene ihke maahta datnem/dijjem Gïeleprïhtjhgåatan bööredidh.

Aalkoe: Dæjstan, rïhkeden/golken 2.b. ts 18.00-20.00
Voestes aejkien gaavnedidbie Gïelem nastedh’n kontovresne saemieinternaatesne

Sïjhth saemistidh men ij naakenem utnieh mejnie maahta soptestidh? Sïjhth dov baakoevåarhkoem vijriedidh, orre jïh jienebh saemien baakoeh jïh jiehtegh lïeredh? Mah kanne ånnetji saemien lohkeme, men annje ih doesth soptsestidh? Jallh raaktan sïjhth jeatjah almetjh råakedh jïh dejgujmie årrodh? Dellie daate akte faalenasse dutnjien. Ulmie lea mijjieh edtjebe gaavnedidh jïh eadtjohkelaakan gïelem nuhtjedh. Ij naan lohkehtæjjah, ij naan tentaamene, mijjieh sinsitneste lïerebe jïh lustem ektesne utnebe. Tjuara sån naan teemam utnedh, jïh mijjen jïjnjh darjomh mejgujmie maehtebe gïehtelidh tjaktje jïh daelvie doekoe. Beapmoem jurjiehtidh, gaahkoeh bååhkesjidh, saavredh, vytnesjidh, soptsestimmieiehkedh jallh bovrine mïnnedh, jis edtjebe maam akt neebnedh. Dov kanne jeatjah jïh buerebe raeriestimmieh. Båetieh dle diekie dov vuajnoejgujmie jïh vaajtelassigujmie (saemiengïelesne).

Sïjhtebe hævvi prïhtjegem jïh ohtje beapmoem gåassoehtidh.
Dah mah sijhtieh faalenassem nuhtedh tjuerieh båetedh rïhkeden/golken 2.b.

Jis vielie bïevnesh sïjhth tjoerh daejgujmie soptsestidh:

Britt Sparrock
tell:948 4440
mejle: [email protected],

jallh

Ann Sofi Fjällström
tell:962 287 58
mejle: [email protected]

 

 

Invitasjon til samisk språkkafé på Snåsa.

Gïelem nastedh – enhet for sørsamisk språk og kultur har gleden av å invitere deg/dere til Språkkafé

Start: Tirsdag den 2.oktober kl. 18.00-20.00 vi møtes første gang på Gïelem nastedh sitt kontor på sameinternatet

Har du lyst å snakke samisk men har ingen å snakke med. Vil du øke ditt ordforråd, lære deg nye og flere samiske ord og uttrykk. Har du kanskje lest en god del samisk men enda ikke våger å bruke språket muntlig. Eller har du rett å slett bare lyst til å treffe andre for sosialt samvær. Da er dette tilbud noe for deg. Målet er at vi helt uformelt treffes for å aktivt bruke språket. Ingen lærere, ingen tentamen, vi lærer av hverandre og har det artig i lag. Litt temabasert må det bli, å vi har massevis av forslag på aktiviteter vi kan gjøre utover høsten og vinteren. Matlaging, gaahkoebaking, trim, sløydaktiviter, fortellerkvelder eller shopping bare for å nevne noe. Du kanskje har andre og bedre forslag. Møt opp på treff å kom med dine synspunkter og ønskemål (på samisk).

Kaffe/te og litt mat vil selvfølgelig bli servert.
De som ønsker å benytte tilbudet møter opp den 2. oktober.

For mer informasjon kontak:

Britt Sparrock
mail. [email protected]

tlf. 948 444 01

eller

Ann Sofi Fjällström
mail: [email protected]
tlf. 962 287 58